Uwaga językowa / For Grammar Nazis

Poniżej ważne ostrzeżenie językowe w polskim i angielskim.
Important grammar warning is presented below in English and Polish.


Drodzy Naziści Gramatyczni! 

Podjąłem decyzję, że na tym blogu nazwy gier będą zawsze pisane wielkimi literami. Jest to celowe i zamierzone nadużycie zasad ortografii. Podjąłem taką decyzję z dwóch powodów.

  • Po pierwsze czytelność. W tekstach poświęconych wyłącznie grom dość duże znaczenie ma odróżnienie nazw gier od innych słów.
  • Po drugie szacunek. Gry takie jak Szachy, Warcaby czy Go są czymś więcej niż “tylko grami”. To są istotne zjawiska kulturowe. Moim zdaniem zasługują na pisanie o nich wielkimi literami, natomiast pisownia małą literą mogłaby dotyczyć wyłącznie nazw grup gier (czyli “szachy” jako grupa gier, ale “Szachy” jako konkretna gra).

Dear Grammar Nazis!

I decided that on this blog names of games are always written using capital letters. This is deliberate and intentional abuse of the grammar rules. I made this decision for two reasons.

  • First – readability. In articles about games it’s important to distinguish between the names of games and other words.
  • Second – respect. Games like Chess, Checkers or Go are more than “just games”. These are important cultural phenomena. In my opinion, they deserve for writing their names with capital letters. Starting this names without a capital letter can be useful when writing about group of games (so I can write about “chess” as a family of games, but about “Chess” as a specific game).
Advertisements